Interventiekaart verbetering basisvaardigheden

Interventiekaart verbetering basisvaardigheden

Deze interventiekaart bevat aanpakken die in de praktijk bewezen effectief (evidence-informed) zijn om de basisvaardigheden bij leerlingen te verbeteren. Uw school kan hieruit een aanpak kiezen voor de basisvaardigheden taal, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap.

De interventiekaart wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld, vooral op de gebieden digitale geletterdheid en burgerschap. Voorheen werd dit overzicht ‘menukaart’ genoemd.

Leergebied overstijgend

Wetenschappelijke kennis

Didactische modellen en werkvormen
Meer en intensiever onderwijs
Toetsen en evalueren
Professionalisering en ontwikkeling

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Ken je leerling

Taal

Wetenschappelijke kennis

Mondelinge taalvaardigheid
Begrijpend lezen
Schrijfvaardigheid
Fonemisch bewustzijn
Taalstimulering en onderwijskansen
Spelling- en grammaticaonderwijs
Verdiepen van leesbegrip

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Leer ze lezen
Referentiekader taal
Praktijkkaart technieken voor begrijpend lezen
Een impuls aan je leesonderwijs
De ideale leessoep: ingrediënten voor goed leesonderwijs
Kennisclips lezen in het vo
Lesvoorbeelden geïntegreerd leesonderwijs in het vo
Reflectiewijzer schrijfonderwijs po
Leren schrijven met peer response po
Leerlijn schrijven met peer response
Brochure over schrijfonderwijs en toetsing in het vo
Lesvoorbeelden schrijven in het vo
Reflectiewijzer mondelinge taalvaardigheid po
Reflectiewijzer mondelinge taalvaardigheid s(b)o
Handreiking voor een spreektaak in groep 8
Dyslexie Centraal

Rekenen en wiskunde

Wetenschappelijke kennis

Rekenen in groep 1 en 2
Voorbereidend en beginnend rekenen in groep 1 en 2
Rekenen in het sbo, so en vso
Rekenen in groep 3, 4 en 5
Rekenen-wiskunde van 10 tot 14 jaar

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Leer ze rekenen
Referentiekader rekenen
Reflectiewijzer rekenen-wiskunde in po
Spel in de rekenles
Passende perspectieven po en vo

Digitale geletterdheid

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Handboek digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid in het po
Digitale geletterdheid in het vo

Burgerschap

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Expertisepunt Burgerschap
IJkpunten goed burgerschap
Handreiking Burgerschap
Special: Burgerschap

Hoe gebruikt u de interventiekaart?

De linkjes in de Interventiekaart verwijzen naar de meest recente inzichten over effectief onderwijs, getoetst aan criteria voor wetenschappelijke kwaliteit. Deze inzichten dienen als inspiratie en geven richting voor het opstellen van acties. Er is vooral aandacht voor de werkzame elementen in elke aanpak; wat werkt op uw school hangt af van veel factoren.

Daarom is het belangrijk hoe uw school een gekozen interventie uitvoert. Voor een concreet stappenplan plaatst u zelf elke aanpak in de context van uw school: past deze aanpak bij het onderwijs dat u geeft, bij uw leerlingen en de vraagstukken waarvoor u staat? De professionaliteit en de autonomie van de leraar staan hierbij voorop.

Het overzicht met in de praktijk bewezen methoden is niet bedoeld als instrument voor verantwoording. Evenmin adviseert de interventiekaart over welke aanpak scholen moeten kiezen; die keuze ligt bij de onderwijsprofessionals met hun kennis en ervaring.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit overzicht met evidence-informed interventies opgesteld. Hierbij is gebruikgemaakt van kennisproducten van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, SLO.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs