Hoe gebruikt u de menukaart?

Als schoolleider en schoolteam formuleert u doelen en kiest u interventies op basis van gesprekken tussen leraren, ouders/verzorgers en leerlingen. Nauwe afstemming met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad is cruciaal.

Doelgebieden

De interventies in de menukaart zijn ingedeeld in doelgebieden A, B, C, D en E: meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies en inzet van personeel, plus een doelgebied F: faciliteiten/randvoorwaarden.

  • Per doelgebied A tot en met E vindt u interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van coronavertragingen in alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Bij doelgebied F vindt u activiteiten die randvoorwaarde kunnen zijn voor deze interventies of deze interventies ondersteunen.

Deze indeling is ook van belang bij de verantwoording van de inzet van middelen door schoolbesturen.

Typen interventies

Binnen de verschillende doelgebieden vindt u verschillende typen interventies waaruit het NP Onderwijs u laat kiezen. Concretiseringen of verbijzonderinging van deze typen staan niet op de menukaart.

  • Wilt u leerwinst behalen, bij algemeen vormende vakken óf bij beroepsgerichte vakken en vormen van praktijkleren zoals stages? Kijk dan bij de interventies vooral naar het effect dat u ervan mag verwachten.
  • Er is een aparte algemene pagina over interventies voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Als u voorbeelden kent van een concretere invulling van een interventie op de menukaart die effectief is, kunt u die ook met geld uit het NP Onderwijs inzetten.

Wilt u interventies uit de menukaart naast elkaar in uw browser bekijken?
Houd de
ctrl-toets ingedrukt terwijl u een link aanklikt. Er verschijnt dan een muismenu waarin u de link in een nieuw venster kunt openen. Rangschik daarna de geopende vensters in uw scherm.

Effectieve interventies

Inspiratie voor de stappen van analyse naar interventiekeuze vindt u in een speciale praktijkkaart. Zo profiteert u optimaal van het NP Onderwijs.

Bij elke keuze is van belang dat u weet waarom deze interventie gaat werken binnen uw context en past in uw veranderstrategie. De interventies geven u ook ruimte om de uitvoering aan te passen aan uw school.

De kans is groot dat u in de menukaart een interventie herkent die u nu al uitvoert of van plan bent uit te voeren om coronavertragingen aan te pakken. Dat bevestigt dan dat u een kansrijke interventie hebt gekozen. U kunt geld uit het NP Onderwijs dus daaraan besteden.

Ondersteuning bij de menukaart

In overleg met wetenschappers en onderwijspersoneel breiden we deze menukaart de komende tijd uit met handreikingen om de interventies toe te passen. Zo is er voor ondersteuning bij de keuze en inzet van interventies in het beroepsgericht vmbo een servicedocument, ontwikkeld in opdracht van de Stichting Platforms vmbo.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs