Wetenschappelijke Expertgroep monitoring en evaluatie funderend onderwijs

Een onafhankelijke Wetenschappelijke Expertgroep begeleidt het ministerie van OCW bij de meerjarige monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Opdracht en rollen

De expertgroep moet ertoe bijdragen dat de monitoring en de evaluatie van het programma in het funderend onderwijs grondig en verantwoord verlopen, en dat OCW op basis van de onderzoeksresultaten geldige conclusies kan trekken.

De Wetenschappelijke Expertgroep geeft op verzoek van OCW:

  • feedback op de onderzoeksopzet voor de monitoring van het programma;
  • feedback op de opzet van deelonderzoeken, zoals de effectmeting;
  • een oordeel over de validiteit van de opzet van deelonderzoeken, zoals de effectmeting;
  • een beoordeling van de robuustheid en de duiding van de (tussentijdse) onderzoeksresultaten.

De expertgroep kan op basis van rapportages voorstellen doen voor aanvullende onderzoeken.

Samenstelling

De expertgroep bestaat uit zes wetenschappers die expertise op verschillende onderzoeksterreinen inbrengen. Dit zijn:

  • Lex Borghans (voorzitter), hoogleraar Arbeidseconomie en sociaal beleid Universiteit Maastricht;
  • Jonneke Bolhaar, sectorhoofd Arbeid, onderwijs en pensioenen CPB;
  • Catrin Finkenauer, hoogleraar Jeugdstudies Universiteit Utrecht;
  • Eveline Crone, hoogleraar Ontwikkelingsneurowetenschap in de maatschappij Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar Neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Universiteit Leiden;
  • Bowen Paulle, assistent-hoogleraar Onderwijssociologie Universiteit van Amsterdam;
  • Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde Universiteit Leiden, directeur ICLON.

Bredere begeleiding

Naast de Wetenschappelijke Expertgroep adviseert het Platform Perspectief Jongeren de minister over het programma en de voortgang daarvan.

OCW vindt het belangrijk om het veld te betrekken bij de duiding van de onderzoeksresultaten, en werkt daarom ook met focusgroepen van onderwijsprofessionals.