Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022

VO-scholen, vso-scholen en vavo-instellingen krijgen compensatie voor maatregelen bij de eindexamens 2022. Dit omdat ze extra werklast hebben: ze organiseren een 3e tijdvak en bereiden kandidaten voor op 2 herkansingen.

Raden en bonden hebben afspraken vastgelegd in een convenant voor de vergoeding per medewerker.

Vorig jaar was er zo’n compensatie voor maatregelen bij de eindexamens 2021. Het aantal 2e herkansingen viel toen lager uit dan vooraf geschat. Daarmee was de bekostiging, die deels vooraf was verstrekt, te hoog. De compensatie is dit jaar dus ook lager.

Beschikbare middelen per eindexamenkandidaat en verdeling

De regeling bestaat uit 2 onderdelen.

 1. Alle vo-scholen (inclusief aan vavo-instellingen uitbestede leerlingen), vso-scholen (eindexamenkandidaten met uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het laatste leerjaar) en vavo-instellingen krijgen als aanvullende bekostiging € 91 per eindexamenkandidaat.
 2. In de regio Midden krijgen deze scholen en instellingen € 173 per kandidaat extra. Dit geldt ook voor scholen op de Waddeneilanden die gelijk met regio Midden de vakantie starten. Binnen het vso geldt dit alleen voor scholen met een eigen examenlicentie in de regio Midden.

De bedragen worden uitgekeerd op basis van het definitieve aantal ingeschreven eindexamenkandidaten. Dit gebeurt in het najaar van 2022. Daarom zijn het definitieve bedragen en zullen ze niet worden aangepast voor loon- en prijsbijstellingen.

De compensatie hoeft u niet aan te vragen maar krijgt u ambtshalve door het Rijk verstrekt.

Toelichting op de onderdelen 1 en 2 van de regeling

 1. Vergoeding voor medewerkers van alle vo-scholen, vso-scholen en vavo-instellingen
  De compensatie per eindexamenkandidaat is opgebouwd uit:
  • een deel voor de organisatie, begeleiding en correctie van het 3e tijdvak op school. Dit deel verandert niet ten opzichte van vorig jaar, omdat alle scholen ook dit jaar dit tijdvak moeten organiseren;
  • een deel voor de voorbereiding van examenkandidaten op de 2e herkansing. Dit deel verandert dit jaar wel. Wij verstrekken dit deel van de compensatie aan scholen op basis van een schatting van het aantal 2e herkansingen, niet op basis van het daadwerkelijke aantal kandidaten dat een 2e herkansing heeft gedaan. Zo is de regeling eenvoudiger uitvoerbaar en weten scholen direct over welk bedrag zij kunnen beschikken.
 2. Extra vergoeding voor medewerkers van scholen en instellingen in de regio Midden
  Scholen en instellingen in de regio Midden ontvangen een extra bedrag per eindexamenkandidaat. Hiermee kunnen zij medewerkers vergoeden voor werkzaamheden in de 1e week van de zomervakantie, die in de regio Midden eerder begint. Deze compensatie is vergelijkbaar met de compensatie die vorig jaar beschikbaar was voor de regio Noord.

VAVO-kandidaten

De onderdelen voor het vavo betreffen alleen kandidaten die direct staan ingeschreven op vavo-instellingen. Voor leerlingen die zijn uitbesteed aan het vavo krijgen de reguliere vo-scholen de middelen, net als de reguliere bekostiging. Leerlingen die zijn uitbesteed aan het vavo tellen volledig mee voor het compensatiebedrag, in tegenstelling tot de reguliere bekostiging waarbij zij voor 50% meetellen. De reguliere vo-scholen maken de middelen die zij krijgen voor de uitbestede kandidaten over aan de desbetreffende vavo-instelling(en).

Verantwoording van de bekostiging uit de regeling

U verantwoordt de bekostiging uit de regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022 in uw jaarverslag volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs