Oproep: laat uw interventie wetenschappelijk testen

Is uw organisatie betrokken bij interventies om coronavertragingen bij leerlingen in het funderend onderwijs terug te dringen? Dan kunt u die interventies nu aanmelden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar hun effectiviteit.

Op 18 november is er van 16:00 tot 17:30 een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

Tot 23 december 2021 kunt u interventies in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs aanmelden via TenderNed, waar u ook meer informatie vindt. De selectieprocedure verloopt via een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Een deskundige jury selecteert, met vooraf vastgestelde beoordelingscriteria, uit alle inzendingen circa tien kansrijke interventies voor de uiteindelijke effectmeting. Deze selectie wordt in februari 2022 bekend.

Doel van de effectmeting kansrijke interventies

Techniekdocent met leerlingen
Beeld: ©Bart Versteeg

Voor de interventies die al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat, ontstaat door wetenschappelijk onderzoek beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit. Dit levert ook voor de langere termijn kennis op over wat werkt om leervertragingen te bestrijden. Dat helpt onderwijsprofessionals om op dit terrein nog meer evidence-informed keuzes te maken.

Wie kan een kansrijke interventie aanmelden?

Bent u betrokken bij de aanpak van cognitieve en/of sociaal-emotionele vertragingen in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs? Personen en organisaties voor wie deze prijsvraag relevant kan zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Interventieontwikkelaars/-aanbieders
  • Onderzoekers
  • Schoolbesturen
  • Gemeenten

Deze opsomming is niet uitputtend.

Welke interventies komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de effectmeting, moet de interventie:

  • aansluiten bij de menukaart met kansrijke interventies van het ministerie van OCW;
  • gericht zijn op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair onderwijs (po), speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), voortgezet onderwijs (vo) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • kansrijk zijn en ondersteund door enige mate van evidentie;
  • ontwikkeld zijn en reeds toegepast zijn in de onderwijspraktijk (in Nederland of in het buitenland).

Kijk voor de overige voorwaarden op TenderNed.

Tijdpad na selectie van interventies

Na de selectie van interventies worden onafhankelijke onderzoekers geselecteerd via een aanbesteding op TenderNed. Dan worden ook nadere afspraken gemaakt over de onderzoeksopzet: bijvoorbeeld over het aantal benodigde scholen, de meetinstrumenten en de wijze waarop zo goed mogelijk vergelijkbare interventiegroepen en controlegroepen worden gecreëerd. Daarna start de werving van scholen. U implementeert de interventie vervolgens in schooljaar 2023-2024.

De interventie wordt zowel kwantitatief (harde effectmeting op basis van vergelijking van uitkomsten tussen interventiegroep en controlegroep) als kwalitatief (procesevaluatie en evaluatie van de implementatie) onderzocht.

Informatiebijeenkomst op 18 november

Op 18 november 2021 is er van 16:00 tot 17:30 uur een digitale informatiebijeenkomst met toelichting op de prijsvraag. Via de chatfunctie kunnen deelnemers aan de bijeenkomst vragen stellen. Ook krijgen geïnteresseerden, voor zover mogelijk, antwoorden op vragen die ze al in TenderNed hebben gesteld.

U vindt de antwoorden op alle gestelde vragen vanaf 22 november 2021 (streefdatum) op TenderNed, inclusief de gehouden presentatie.

Deelname aan de informatiebijeenkomst is niet verplicht, maar als u eraan deelneemt moet u zich daarvoor wel vooraf opgeven. Doe dat vóór 17 november 2021 om 12:00 uur via de berichtenmodule van TenderNed, onder vermelding van organisatienaam, naam deelnemer(s) en e-mailadres. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de uitnodiging met de link naar de informatiebijeenkomst.

Hebt u nog geen account en is de berichtenmodule niet zichtbaar? Maak dan eerst een TenderNed-account aan.

Over het effectmetingsprogramma

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo 2021’ maakt deel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. In het kader van het NP Onderwijs ontvangen scholen in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 extra financiële middelen, om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van corona-gerelateerde vertragingen.

Dit onderzoek naar kansrijke interventies wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het NRO, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs