Vooruitblik 2022

Wat zijn in 2022 de relevante momenten in het Nationaal Programma Onderwijs?

Schoolscan herijken en schoolprogramma monitoren

Schoolklas

U volgt doorlopend de ontwikkeling van uw leerlingen. Gedurende de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs monitort u de uitvoering van uw schoolprogramma. Indien nodig stuurt u uw aanpak bij. Dit kan doorlopend en passend bij de evaluatiemomenten en de kwaliteitszorgprocedures die uw school al hanteert.

De huidige situatie met aangescherpte maatregelen en veel quarantaines kan een uitdaging vormen voor de uitvoering van geplande activiteiten. We verwachten dat iedere school in ieder geval in het voorjaar van 2022 het eerste NP Onderwijs-jaar evalueert en de schoolscan herijkt,  om zo nodig de aanpak bij te stellen, andere interventies in te zetten, of andere prioriteiten te stellen in schooljaar 2022/2023. De werkwijze van de schoolscan is dezelfde als bij de start van het NP Onderwijs in 2021. Het is belangrijk om in dit evaluatie- en herijkingsproces leerlingen, ouders en personeel weer goed te betrekken. De medezeggenschapsraad stemt in met de wijzigingen op het schoolprogramma.

Update menukaart

Er komt een update van de menukaart met interventies. Dit kan helpen bij het bijstellen van het schoolprogramma voor het schooljaar 2022/2023. Vanaf 1 april is het geactualiseerde overzicht van interventies te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Tot die tijd kunt u op de website van het NP Onderwijs terecht. In een volgende nieuwsbrief staan we hierbij uitgebreider stil. Op www.onderwijskennis.nl is in het verlengde van de menukaart nu al wel meer kennis beschikbaar over wat uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken gericht op leerachterstanden en welbevinden.

Verdeling NP Onderwijs-middelen

OCW doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de financiële middelen voor het schooljaar 2022/2023. Op dit moment is het nog te vroeg om die helderheid te kunnen bieden. In de volgende nieuwsbrief omstreeks half februari krijgt u meer informatie over het proces rond de verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022/2023.

Tijdlijn NP Onderwijs po-vo 2022

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs