Persoonlijke aandacht en goede communicatie belangrijk voor studentsucces

Persoonlijk contact met studenten is van essentieel belang om onderwijsinitiatieven goed te laten werken. Dit kwam naar voren tijdens de kennisdelingssessie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW op 7 maart. Daarin stonden geleerde lessen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor het mbo, hbo en wo centraal.

Studenten in gesprek op het Johan de Witt College
Beeld: ©Ministerie van OCW / Mediatheek Rijksoverheid
Fotografie: Adinda Oomen

Uit een reeks presentaties van verschillende NRO-onderzoeken in de Haagse Hoftoren werd duidelijk dat het belangrijk is om de mechanismen achter een onderwijsinitiatief goed te begrijpen en uit te werken. Ook moeten goede initiatieven niet bij enkele organisatoren blijven hangen, maar onderdeel worden van beleid om ook op de lange termijn effectief te blijven. Daarnaast is een goed communicatieplan belangrijk om een effectieve actie op te zetten.

Het NRO en het ministerie van OCW organiseerden de kennissessie om geleerde lessen uit het NP Onderwijs uit te wisselen en te gebruiken voor beleid. Het NP Onderwijs werd in 2021 opgezet om onderwijsinstellingen te helpen de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs op te vangen. Met de middelen vanuit het programma zijn door het hele land initiatieven opgezet om, onder meer, studentenwelzijn te verbeteren en studievertraging tegen te gaan. 

Communicatie en persoonlijk contact

Uit de onderzoeken blijkt dat onderwijsinstellingen veel initiatieven organiseren om het welzijn van studenten te verbeteren, maar dat het niet altijd duidelijk is of studenten wel behoefte hebben aan deze activiteiten. Ook bereiken niet alle initiatieven de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Het is een uitdaging om dit in de toekomst te verbeteren. Als aandacht voor studentenwelzijn structureel is ingebed in het curriculum, is dit effectiever. 

In alle presentaties kwam het belang van goede communicatie naar voren. Studenten moeten weten dat zij gebruik kunnen maken van initiatieven of ondersteuning. Vooral het persoonlijk contact tussen de student en docent is essentieel voor de bevordering van studentenwelzijn. Belangrijke momenten hiervoor zijn het instroomproces of de introductieweken. Ook moet relevante informatie eenvoudig vindbaar zijn voor studenten. 

Mechanismen in kaart brengen

Ook in de sessies over de thema’s soepele in- en doorstroom, ondersteuning en begeleiding bij stages en de aanpak van jeugdwerkloosheid kwam het belang van persoonlijke aandacht voor studenten en het belang van communicatie naar voren. Er moet niet alleen een online aanbod zijn, maar er moeten ook fysieke plekken zijn waar ondersteuning geboden kan worden. Dit moet via de juiste kanalen naar studenten verspreid worden. Om te weten wat werkt, is het essentieel om te kijken naar de mechanismen die achter een initiatief schuilgaan. Dat vraagt analyse en gesprekken met studenten en medewerkers over hoe zij het initiatief hebben ervaren. Dit kan vervolgens verder uitgewerkt worden.

Verder verloop

In 2024 loopt het Nationaal Programma Onderwijs voor het mbo, hbo en wo ten einde. De middelen uit het NP Onderwijs zijn tijdelijk, maar OCW stelt vanuit, bijvoorbeeld, de Werkagenda mbo en het Landelijk Kader ook de komende jaren middelen beschikbaar voor thema’s die blijvend aandacht vragen. Op 9 oktober organiseert het ministerie van OCW een kennisfestival waarin de geleerde lessen van het NP Onderwijs voor de sectoren mbo, hbo en wo de revue passeren. 

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs