Leren van en met medeleerlingen

Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Gemiddeld effect, sterk bewijs, zeer lage kosten.

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding, bijvoorbeeld:

  • leeftijdsoverschrijdende instructie, waarbij een oudere leerling wordt gekoppeld aan een of meer jongere leerlingen en de rol van instructeur op zich neemt;
  • leren met hulp van medeleerlingen, een gestructureerde interventie die bestaat uit twee- of driewekelijkse sessies van 25 tot 35 minuten voor rekenen en lezen;
  • wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als instructeur en geïnstrueerde.

Deze interventies hebben met elkaar gemeen dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het lesgeven en voor het evalueren van hun succes.

Evaluatie door medeleerlingen houdt in dat de leerling die als instructeur optreedt feedback geeft aan zijn medeleerling. Die kan bijvoorbeeld gericht zijn op verbetering van het leerproces of op het rechtzetten van dingen die de leerling niet goed heeft begrepen.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Zijn de activiteiten voldoende uitdagend voor de leerling die instructie krijgt? Heeft de leerling iets aan de instructies van de medeleerling?
  2. Hoe zorg je ervoor voor een goede interactie? Welke begeleiding krijgt de leerling die instructie geeft?
  3. Trainingen voor medewerkers en leerlingen die instructie geven is essentieel voor het welslagen van de interventie. Hoe bouw je voldoende tijd in om zowel medewerkers als leerlingen die instructie geven te trainen en om na verloop van tijd verbeteringen aan te brengen in het proces?
  4. Hoe zorg je ervoor dat de interventie wordt ingezet om bestaande stof te herhalen of te verankeren en niet om nieuwe stof te introduceren?
  5. Intensieve blokken van vier tot tien weken blijken het meeste effect te sorteren voor zowel de leerling die instructie geeft als de geïnstrueerde. Is deze intensiteit haalbaar op jouw school?

Praktijkkaarten

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs