Rapport Leeruniek over impact corona in primair onderwijs

Leeruniek heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, de impact van de coronacrisis op leerprestaties in het primair onderwijs onderzocht.

De onderzoekers hebben gekeken naar de impact van 1 jaar corona op de leergroei in de kernvakken begrijpend lezen, rekenen en spelling. Ook onderzochten ze in hoeverre deze impact verschilt voor verschillende subpopulaties.

Lerares in klas

Leervertraging

De onderzoeksresultaten suggereren dat een deel van de eerder geconstateerde leervertraging is ingelopen. Leeruniek geeft tegelijkertijd wel aan dat de toetsen aan het eind van het schooljaar waarschijnlijk een robuuster beeld geven van de mate van leervertraging.

Verschillen

Het onderzoek laat verder zien dat er verschillen zijn in de mate van impact van het afgelopen corona jaar tussen scholen en typen leerlingen. Leerlingen met laagopgeleide ouders zijn harder geraakt door de coronacrisis in vergelijking met de rest van de leerlingenpopulatie. De verschillen in leervertraging tussen deze groepen zijn nog steeds groot maar namen niet verder toe sinds de zomer van 2020.

Meer onderzoek

Het onderzoek van Leeruniek geeft inzicht in de omvang en verdeling van de leervertraging in de kernvakken in het primair onderwijs. OCW zal de komende tijd meer onderzoek doen naar de impact van corona op leerlingen. Daarbij benut men ook andere gegevens, zoals over E-toetsen, eindtoetsen en schoolloopbanen van leerlingen, en kijkt men ook breder naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun welbevinden.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs