Praktijkkaarten ondersteunen scholen bij inzet op welbevinden

Om po-, vo- en (v)so-scholen te ondersteunen bij de inzet van ondersteuningsgelden uit het NP Onderwijs voor het welbevinden van leerlingen, zijn twee praktijkkaarten ontwikkeld.

Cultuureducatie

De twee praktijkkaarten, ‘Duurzaam investeren in welbevinden’ en ‘Welbevinden en gelijke kansen’, bieden scholen handvatten en achtergrondinformatie om met dit thema aan de slag te gaan. Het merendeel van de scholen wil dat ook, zo blijkt uit de recente voortgangsrapportage van het NP Onderwijs.

Duurzaam investeren in welbevinden

De coronaperiode heeft de urgentie van aandacht voor het welbevinden van leerlingen versterkt. Veel scholen willen meer en structurelere aandacht voor welbevinden. Tegelijkertijd maakt de ervaren druk in het onderwijs het lastig om juist nu met afstand naar uw school te kijken en te werken aan een geïntegreerd plan. De praktijkkaart ‘Duurzaam investeren in welbevinden’ biedt concrete handvatten om (opnieuw) overzicht te krijgen over wat uw school al doet op het gebied van welbevinden en dit verder uit te bouwen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat investeren in welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Binnen de school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen. Dit wordt ook wel een schoolbrede aanpak genoemd. Deze aanpak draagt bij aan de leefomgeving in gezinnen, op scholen en in wijken, met aandacht voor gezond opgroeien, talenten ontdekken, plezier maken en rekening houden met elkaar.

Welbevinden en gelijke kansen

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een situatie waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Stressvolle omstandigheden in de wijk of in het gezin kunnen de ontwikkeling van deze kinderen nadelig beïnvloeden. Het gaat om omstandigheden zoals armoede, chronische stress, ingrijpende gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, discriminatie en laaggeletterdheid. Voor kinderen die opgroeien in een omgeving met dergelijke risicofactoren is het daarom extra belangrijk dat er aandacht is voor hun welbevinden. Pas als leerlingen zich veilig voelen, zijn ze in staat te leren en tot zelfontplooiing en talentontwikkeling te komen. Aandacht voor veerkrachtversterkende factoren is evengoed van belang, zoals het gevoel erbij te horen, de mogelijkheid krijgen om talenten te ontwikkelen, goede relaties hebben, kunnen omgaan met tegenslagen en kracht halen uit diversiteit.

Wilt u weten waarop u kunt inzetten als u wilt werken aan gelijke kansen, en wat u op korte én langere termijn kunt oppakken? Bekijk dan de praktijkkaart ‘Welbevinden en gelijke kansen’ voor handige tools en achtergrondinformatie.

Verdere ondersteuning

Bekijk ook de al bestaande interventiepagina over welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling en de praktijkkaart ‘Welbevinden: van analyse naar interventie’, die ondersteunen bij het bepalen van prioriteiten en het kiezen van interventies op korte termijn.

De praktijkkaarten zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en opgesteld door de Coalitie Welbevinden, bestaande uit de samenwerkende kennisinstituten Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ, Gezonde School en het Trimbos-instituut.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs