Doorontwikkeling menukaart NP Onderwijs en onderwijskennis.nl

De menukaart met effectieve interventies van het NP Onderwijs is aangepast. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is toegevoegd en aangepast. Deze wijzigingen zijn per 1 april doorgevoerd.

De menukaart

Op de menukaart zijn de interventies schrijfonderwijs en fonemisch bewustzijn toegevoegd. Voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) was eerder een algemene beschrijving van vve-interventies opgenomen. Nu zijn meer specifieke interventies beschikbaar, waaronder beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid, afkomstig uit de toolkit Jonge Kind.

De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor onder meer (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo, en in samenhang met het Masterplan Basisvaardigheden.

Toolkit Lesgeven en leren

De basis voor de menukaart is nog steeds de Teaching and Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF). De aangepaste versie van de toolkit is door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vertaald als ‘Toolkit Lesgeven en Leren’. De toolkit is verbeterd door een aangepaste inschatting van de impact en effectiviteit van de interventies. Ook is er meer aandacht voor kansengelijkheid in de toolkit. De vernieuwde toolkit is nu te vinden op onderwijskennis.nl.

Let op: de toolkit bevat ook interventies die je niet vanuit het NP Onderwijs kunt inzetten. Bijvoorbeeld: ‘zittenblijven’, ‘huiswerk’ en ‘buitenschools leren’. Bekijk hier welke interventies je wel kan inzetten voor het NP Onderwijs. 

Onderwijskennnis.nl

Naast de vertaalde Toolkits ‘Leren en Lesgeven’ en ‘Het jonge kind’, zijn er 26 themapagina’s rond interventies voor de Nederlandse context te vinden. De toolkits zijn gebaseerd op internationaal onderzoek. De themapagina’s zijn specifiek gericht op wat we uit Nederlands onderzoek weten en op de toepassing van de interventies in Nederland. De themapagina’s worden de komende tijd verder doorontwikkeld, gericht op het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, praktijkgericht vmbo. Vanaf interventiepagina’s op nponderwijs.nl verwijzen wij ook naar de themapagina’s op onderwijskennis.nl.

Webinar

Op 13 mei is er een webinar over de doorontwikkeling van de menukaart, gehouden door het ministerie van OCW, in samenwerking met het NRO. Ook de toolkits en de themapagina’s op onderwijskennis.nl komen daar aan bod.

Webinar gemist? Het webinar is hier terug te kijken.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs