Leergroei van po-leerlingen tijdens pandemie verschilt per domein

De leervertraging die leerlingen in het po tijdens corona hebben opgelopen, is voor begrijpend lezen zo goed als ingehaald. Dit geldt niet voor spelling en rekenen-wiskunde: daarbij is de leergroei van po-leerlingen nog altijd lager dan vóór de pandemie.

Schoolklas

Bij rekenen-wiskunde is de grootste vertraging aanwezig bij leerlingen die aan het begin van pandemie in groep 3 of groep 6 zaten, terwijl bij spelling leerlingen uit alle leerjaren na 2 jaar COVID-19 een ongeveer vergelijkbare vertraging laten zien.

Dit blijkt uit factsheets van het Nationaal Cohortonderzoek (NCO), die in mei 2022 zijn gepubliceerd. In deze factsheets kijkt het NCO naar de invloed die de coronapandemie de afgelopen 2 jaar had op de groei in vaardigheidsscores op 3 domeinen: begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

  • In factsheet 1 kijkt het NCO naar de algemene leergroei voor de 3 domeinen in de jaren vóór en sinds het uitbreken van COVID-19. Ook wordt er een uitsplitsing gemaakt naar jaargroep, en wordt de vertraging in leergroei over verschillende periodes met elkaar vergeleken.
  • In factsheet 2 wordt deze analyse herhaald, maar worden de 2 jaren sinds het uitbreken van de pandemie apart onderzocht.
  • In factsheet 3 wordt gekeken naar de verschillen in leergroei op basis van achtergrondkenmerken van leerlingen.
  • Tot slot wordt in factsheet 4 onderzocht op welke typen scholen leerlingen meer of minder leergroei hebben doorgemaakt sinds het begin van de COVID-19-pandemie.

Bekijk alle factsheets en meer informatie over het NCO.

In gesprek met de sector

De informatie die naar voren komt uit uit onderzoeken als van het NCO gaat pas echt leven als onderwijsprofessionals er duiding aan geven. Daarom hield het ministerie van OCW op 8 juni een gesprekstafel voor po-leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals. Daar werd ingegaan op de herkenbaarheid van de NCO-resultaten, en gesproken over mogelijke verklaringen uit de dagelijkse praktijk. Zo ontstaat een vollediger beeld van het verhaal achter de cijfers.

Veel deelnemers aan de gesprekstafel herkenden de uitkomsten in de factsheets, in het bijzonder die over de verschillen tussen de domeinen.

Spelling en rekenen-wiskunde worden gezien als nieuwe vaardigheden die je op een specifieke manier moet aanleren, namelijk met veel regels, oefenen en automatiseren. Dat geldt minder voor begrijpend lezen. Daar is de basis meestal al gelegd, omdat leerlingen vaak al technisch kunnen lezen. Ook is het makkelijk om thuis te oefenen met lezen, terwijl dit voor spelling en rekenen-wiskunde in mindere mate geldt. Om in deze domeinen tot leren te komen zijn meer materialen nodig, naast zintuigelijke informatie.

Andere resultaten werden minder sterk herkend. Dat gold bijvoorbeeld voor het beeld dat jongens het afgelopen jaar meer van de vertraging in de leergroei inliepen dan meisjes.

Het NCO komt in het najaar met landelijke factsheets naar aanleiding van de E-toets. Wilt u met ons in gesprek over de resultaten van deze factsheets? Meld u dan aan via d.d.vandenberg@minocw.nl.

Over het NCO

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van data die er al zijn. Om meer inzicht te krijgen in de leergroei van leerlingen in Nederland, zijn schoolbesturen in het po benaderd met het verzoek om gegevens uit het LeerlingVolgSysteem beschikbaar te stellen. Voor de leergroeirapportages wordt gebruik gemaakt van data van Cito LOVS, ParnasSys en ESIS.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs