In gesprek met het onderwijs!

Beste lezer,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! We blikken terug op de NP Onderwijs-dialoogsessie van afgelopen week. Daarbij ontmoetten we schoolleiders en leraren in Utrecht, gingen we met hen in gesprek over de uitvoering van het programma en werden er praktische tips uitgewisseld. Ook leest u meer over de komende onderzoeken en monitoring van september.

Sfeerverslag NP Onderwijs-dialoogsessie 29 juni

Een “inspiratiemoment”, een “zeer waardevolle middag” en een “heel fijne uitwisseling”. Zomaar wat kwalificaties die leerkrachten gaven aan de eerste dialoogsessie over het NP Onderwijs, die het ministerie van OCW hield op 29 juni. Doel: ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Zo’n 40 leraren en schoolleiders uit het hele land werd in Utrecht verwelkomd door Annemarie van der Gaag, beleidsadviseur bij OCW. Zij wees op het grote belang van dialoog.

We blikken terug op gedeelde ervaringen en belangrijke tips.

Lees verder

Resultaten lezersenquête

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u een korte lezersenquête over de NP Onderwijs Nieuwsbrief in te vullen. Hartelijk dank voor uw deelname! We zijn blij om te zien dat velen van jullie onze nieuwsbrief lezen, in zowel het po (50%) als het vo (40%) en het vso (13%). In totaal leest 70% elke editie. 80% ervaart het beleidsnieuws uit onze nieuwsbrief als ‘nuttig’. U bent verder tevreden over de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief – maandelijks (50%) en bij belangrijke momenten(45%) – dus die blijft zo. Ook vindt u dat de nieuwsbrief meerwaarde heeft ten opzichte van de website nponderwijs.nl (80%). We zien daarnaast een aantal belangrijke opmerkingen: er mogen meer praktijkverhalen worden gedeeld, ook op projectmatig gebied of over gemeentelijk beleid. Verder blijven aansluiting op de onderwijscyclus en tijdig informeren punten van aandacht.

Interview: “Monitoring biedt ons veel waardevolle informatie over voortgang NP Onderwijs”

De zomervakantie rammelt aan de schoolpoort, en daarmee komt een einde aan het eerste volledige schooljaar van het NP Onderwijs. Daarin zijn niet alleen bergen werk verzet, maar is ook heel veel informatie verzameld over hoe scholen en leerlingen ervoor staan, en hoe het gaat met de uitvoering van het programma. Ook komend schooljaar wordt er weer uitgebreid gemonitord. Annemieke Kolle, trekker monitoring en onderzoek NP Onderwijs bij het ministerie van OCW, vertelt waarom dat zo belangrijk is en wat er met al die verzamelde informatie gebeurt.

Lees verder

Resultaten NCO-onderzoek + focusgroepen

Het NCO heeft in mei 2022 nieuwe factsheets gepubliceerd over de leergroei van po-leerlingen. Daarin kijkt het NCO naar de invloed van 2 jaar COVID-19 op de groei in vaardigheidsscores op 3 domeinen: begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Er zijn in totaal 4 factsheets beschikbaar. Voor begrijpend lezen is de tijdens corona achterblijvende leergroei zo goed als ingehaald. Dit geldt niet voor spelling en rekenen-wiskunde: daarbij is de leergroei van po-leerlingen nog altijd lager dan vóór de pandemie.

Lees verder

Vervolg implementatieonderzoek NP Onderwijs

In augustus en september 2022 worden schoolleiders en gemeenten opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan implementatieonderzoek voor het NP Onderwijs. Doet u ook weer mee?

U ontvangt een lijst met vragen over de uitvoering van afgelopen schooljaar en over de plannen voor schooljaar 2022-2023.

De uitvoering van dit onderzoek ligt in handen van een onderzoeksconsortium bestaande uit Regioplan, Researchned en SEO. De uitkomsten worden gebruikt om een beeld te krijgen van de uitvoering van het NP Onderwijs, en om eventueel te kunnen bijsturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlenging van de looptijd van het programma. Scholen ontvangen per e-mail en brief een uitnodiging.

Hebt u vragen over dit onderzoek? Stel die dan via onderzoek@researchned.nl.

Meer over het onderzoek en een afdrukbare versie van de vragenlijst op www.npo-monitor.nl/informatie.

Arbeidsmarkttoelage ook in 2022/2023

Ook in schooljaar 2022/2023 krijgen de 15% scholen met het grootste risico op achterstanden weer middelen om een arbeidsmarkttoelage aan hun personeel uit te keren. Het gaat om dezelfde scholen (vestigingen) als in schooljaar 2021/2022; een informatietool toont de bedragen. Wanneer deze bedragen worden overgemaakt en extra tips voor een goede werking van de arbeidstoelage leest u op onze website.

Lees verder

Zomertip!

Het schooljaar zit er weer bijna op. We wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe!

Luister vooral naar de podcast 'Ieder talent telt' van de Gelijke Kansen Alliantie. Een podcast die linkt aan onderwerpen binnen het NP Onderwijs, zoals kansengelijkheid en de ontwikkeling van kinderen. Allard Amelink gaat in gesprek met experts, bestuurders en mensen op de werkvloer. Op zoek naar gelijke kansen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs