Opnieuw van start

Welkom terug! We staan weer aan de start van een nieuw schooljaar.

In deze editie vindt u belangrijke aanvullingen op de menukaart. Ook herinneren wij u graag aan de subsidieregeling thuiszitters.

Deze nieuwsbrief bevat maar liefst 2 uitnodigingen. Op 13 september is er het webinar ‘Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs’. En OCW organiseert op woensdag 12 oktober opnieuw een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren in het funderend onderwijs. Deze keer gaat het over monitoring en kwaliteitsverbetering.

Webinar ‘Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs’ op 13 september

In dit webinar, georganiseerd door Sterk Medezeggenschap, wordt met schoolleiders, MR-leden en het ministerie van OCW gesproken over het belang van medezeggenschap. U krijgt tips over hoe het gesprek te voeren over het NP Onderwijs. Aanleiding is een kamerbrief van minister Wiersma, waarin hij het belang van partnerschap tussen schoolleiders, leraren en ouders benadrukt.

Wilt u op 13 september tussen 16:00 en 17:00 digitaal meedenken? Meld u kosteloos aan.

Schoolklas

Uitnodiging NP Onderwijs Dialoogsessie op 12 oktober: monitoring en duurzame kwaliteitsverbetering

Na een succesvolle eerste editie organiseert OCW op woensdagmiddag 12 oktober in Utrecht opnieuw een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs. Het thema monitoring staat deze keer centraal: waar loop je tegenaan bij het monitoren van de voortgang van NP Onderwijs interventies? Hoe meet je de effecten en wat doe je met de resultaten?

Bekijk het programma van de sessie. Wilt u hierbij zijn? Meld u aan met een mail naar nponderwijs@minocw.nl, en zet daarin uw naam, functie en school.

Pilot interventies praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en vmbo

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) inventariseert bij scholen en andere partijen aan welke informatie en handvatten zij behoefte hebben als het gaat om beroeps- en praktijkgericht onderwijs. Op basis van gesprekken met onderwijsprofessionals maakt het NRO vanaf dit najaar namelijk aanvullende themapagina’s (naast de themapagina over loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Ook is er € 3 miljoen extra beschikbaar om in deze sectoren te starten met een pilot. Deze pilot krijgt de vorm van een prijsvraag. De 4 winnende kansrijke interventies worden op geselecteerde scholen uitgevoerd. Doel van de pilot is na te gaan of het mogelijk is om deze interventies later in een effectevaluatie met controlegroepen te onderzoeken. Aankomend najaar start NRO met de verkenning van deze pilot. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Houd de berichtgeving hierover dus goed in de gaten.

Vragenlijsten over het NP Onderwijs

Schoolleiders en onderwijspersoneel in het funderend onderwijs, maar ook gemeenten, hebben een vragenlijst over het NP Onderwijs gekregen. Deze vragenlijsten vormen een belangrijk onderdeel van de monitoring van het NP Onderwijs. Wij vragen u daarom uw vragenlijst vóór 16 september in te vullen. Alvast dank!

Waarom een vragenlijst?

Met de vragenlijst vragen we de ervaringen van schoolleiders, onderwijspersoneel en gemeenten op. Die ervaringen zijn erg waardevol. De uitkomsten helpen bij het maken van beleidskeuzes, het geven van gerichte ondersteuning aan de onderwijssector en bij het rapporteren over het programma aan de Tweede Kamer. Het besluit over de verlenging van het NP Onderwijs is bijvoorbeeld mede genomen op basis van signalen uit vorige onderzoeken.

Toolkit jonge kind

De menukaart met interventies die scholen kunnen inzetten om coronavertraging tegen te gaan, is aangevuld. Er is nu een uitgebreidere toolkit gepubliceerd met interventies specifiek bedoeld voor het jonge kind (van 2,5 tot ca. 7/8 jaar). Interessant om eens door te nemen. Meer lezen over het jonge kind? Kijk ook op de themapagina ‘Het Jonge Kind’ op Onderwijskennis.nl.

Reminder subsidieregeling thuiszitters

Tot en met 30 september kunnen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een subsidie aanvragen vanuit het NP Onderwijs voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Dit project loopt onder de noemer ‘WEL in ontwikkeling’. Het doel is om de kinderen en jongeren te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen, zodat ze zich weer gaan ontwikkelen.

Lees meer over de regeling, de aanmelding en de hoogte van de subsidie.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs