Verlenging aanpak jeugdwerkloosheid t/m 2022

Als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs loopt de aanpak van jeugdwerkloosheid door tot en met 2022. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol en krijgen, samen met scholen, extra budget voor 4 doelen.

Coördinatie regionale aanpak jeugdwerkloosheid

  • € 3,5 miljoen in 2022, waarmee centrumgemeenten in arbeidsmarktregio’s een eigen regionale aanpak van jeugdwerkloosheid kunnen coördineren. Het ministerie van SZW wil deze middelen via een decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeenten verstrekken na afdracht aan het BTW-compensatiefonds en dit regelen bij de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.

Ondersteuning van mbo-schoolverlaters met moeilijke start op de arbeidsmarkt

  • € 18 miljoen in 2022, waarmee centrumgemeenten vanuit hun rol mbo-schoolverlaters kunnen ondersteunen op weg naar werk. Het ministerie van SZW wil deze middelen via een decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeenten verstrekken na afdracht aan het BTW-compensatiefonds en dit regelen bij de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.
  • € 24,5 miljoen in 2022, waarmee mbo-scholen extra begeleiding kunnen bieden gericht op doorleren of de overgang naar werk, en nazorg na afstuderen kunnen leveren. Hiervan is € 14 miljoen voor begeleiding van laatstejaars studenten; dit bedrag komt in de ‘corona-enveloppe’ bij de lumpsum. De resterende € 10,5 miljoen is bedoeld om nazorg te bieden en komt beschikbaar via een subsidieregeling; naar verwachting kunnen mbo-scholen in het najaar van 2021 deze subsidie aanvragen voor 2022.

Ondersteuning van voortijdig schoolverlaters

  • € 4,5 miljoen in 2022 voor intensivering van de reguliere taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). De middelen komen via een uitbreiding van de extra specifieke uitkering, naar verwachting najaar 2021 te publiceren.
  • € 13 miljoen in 2022, waarmee centrumgemeenten voortijdig schoolverlaters – van wie de RMC heeft vastgesteld dat terugkeer naar het initieel onderwijs geen optie meer is – kunnen ondersteunen op weg naar een baan of een leerbaan die hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ten goede komt. Het ministerie van SZW wil deze middelen via een decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeenten verstrekken na afdracht aan het BTW-compensatiefonds en dit regelen bij de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.

Ondersteuning van jongeren uit pro en vso

  • € 1,5 miljoen in 2022, waarmee pro- en vso-scholen laatstejaars pro/vso-leerlingen kunnen begeleiden bij het verder doorleren of de overstap naar werk in vroege afstemming met de gemeente. Deze middelen komen via aanvullende bekostiging beschikbaar voor scholen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs