Circa € 2,7 miljard uit het NP Onderwijs gaat naar nieuwe en verlengde maatregelen voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs

Het herstelprogramma voor mbo en ho is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn. Doel is ook om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele onderwijsverbeteringen.

Maatregelen per onderwijssector

Budget en bestuursakkoord

Voor het mbo en ho is in totaal € 2,7 miljard beschikbaar om leerachterstanden in te halen, stages en onderzoeken af te ronden en de mentale weerbaarheid van leerlingen te vergroten. De afspraken hierover zijn vastgelegd in bestuursakkoorden.

Lees meer over het budget en de bestuursakkoorden.

Monitoren en verantwoorden

Alle onderwijsinstellingen hebben in 2021 eigen bestedingsplannen gemaakt waarin staat wat zij met het geld uit het NP Onderwijs gaan doen. Adviesbureau Berenschot monitort de uitvoering van deze plannen.

Welke acties ondernemen de instellingen en wat zijn de effecten hiervan? Lees meer over de verantwoording van de budgetten.

Kennisdeling door NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) analyseert samen met onderwijsinstellingen welke maatregelen in de praktijk het meest effectief zijn. Deze kennis wordt breed gedeeld om van elkaar te leren en lessen voor de toekomst te trekken. Instellingen kunnen ook zelf (bij voorkeur gezamenlijk) verzoeken indienen bij het NRO.

Vragen en contact

Een overzicht van vragen en de contactgegevens van het NP Onderwijs (telefoon en e-mail) vindt u op de pagina met veelgestelde vragen.

Inspirerende praktijkverhalen

Hoe gaan instellingen in de praktijk om met het NP Onderwijs?

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs