Middelbaar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs

Het herstelprogramma voor mbo en ho is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn. Doel is ook om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele, duurzame verbeteringen in onderwijs en onderzoek.

Doelen en akkoorden

Voor mbo en ho is in totaal € 2,7 miljard beschikbaar om leerachterstanden in te halen, stages en onderzoeken af te ronden en de mentale weerbaarheid van leerlingen te vergroten. De afspraken hierover zijn vastgelegd in bestuursakkoorden.

Hoe kunnen instellingen het geld besteden?

In het voorjaar van 2021 heeft de minister van OCW samen met alle onderwijskoepels een bestuursakkoord voor mbo en ho gesloten. Hierin staan zes thema’s benoemd waarop de instellingen het beschikbare geld kunnen inzetten. Dat zijn:

  • soepele in- en doorstroom;
  • welzijn van studenten en sociale binding met de opleiding;
  • ondersteuning en begeleiding bij stages;
  • ondersteuning en begeleiding bij coschappen in medische opleidingen;
  • beperking van studievertraging en uitval in lerarenopleidingen;
  • aanpak van jeugdwerkloosheid.

Onderzoeksbudget voor instellingen in het hoger onderwijs stelt onderzoekers in staat hun onderzoek af te ronden ten behoeve van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland. In het bestuursakkoord onderzoek staat op welke manieren het geld voor onderzoekers kan worden besteed.

Verantwoording en monitoring

Alle instellingen in mbo, hoger onderwijs en onderzoek hebben eigen bestedingsplannen gemaakt waarin staat wat zij met het geld uit het NP Onderwijs doen. Om hun acties en bestedingen te verantwoorden, moeten zij in hun bestuursverslag een aparte coronaparagraaf opnemen. In de bestuursakkoorden voor het NP Onderwijs staan afspraken over de informatie die instellingen tijdens de looptijd van het programma in hun jaarverslagen opnemen.

De handreiking coronaparagraaf van OCW helpt instellingen in mbo, hoger onderwijs en onderzoek om de inzet van NP Onderwijsmiddelen te verantwoorden. Voor 2022 is er ook een set van minimaal benodigde gegevens opgesteld, en verspreid bij de volgende brieven:

Voortgang van het programma

Berenschot monitort via een implementatiemonitor welke acties onderwijsinstellingen nemen en wat de effecten daarvan zijn op hun studenten. Daarnaast voert OCW studentenpeilingen uit onder een representatieve groep mbo-, hbo- en wo-studenten. Instellingen in het mbo, hbo en wo hadden tot eind 2023 om het geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs te besteden, met het kalenderjaar 2024 als (mogelijk) uitloopjaar. 

De laatste stand van zaken is terug te vinden in de meest recente voortgangsrapportage en de bijbehorende Kamerbrief.

Kennis over wat werkt delen en ontwikkelen

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) analyseert samen met onderwijsinstellingen welke maatregelen in de praktijk het meest effectief zijn. Deze kennis wordt breed gedeeld om van elkaar te leren en lessen voor de toekomst te trekken. Instellingen kunnen ook zelf (bij voorkeur gezamenlijk) verzoeken indienen bij het NRO.

Vragen en contact

Een overzicht van vragen en de contactgegevens van het NP Onderwijs (telefoon en e-mail) vindt u op de pagina met veelgestelde vragen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs