Circa € 2,7 miljard uit het NP Onderwijs gaat naar nieuwe en verlengde maatregelen voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger (beroeps)onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs

Het herstelprogramma voor mbo en ho is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn. Doel is ook om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele onderwijsverbeteringen.

Maatregelen per onderwijssector

Steun op vier onderdelen

De steun uit het Nationaal Programma Onderwijs bestaat uit vier onderdelen:

  • Een tegemoetkoming aan studenten, als mentale en financiële steun voor studievoortgang.
  • Verhoging van de lumpsum met een opslag (corona-enveloppe) voor extra begeleiding van studenten, stagetekorten en ondersteuning van docenten in 2021-2022, inclusief verlenging van enkele al lopende maatregelen.
  • Bijstelling van ramingen zodat er ook financiering is voor de extra studenten in studiejaar 2021-2022.
  • Extra onderzoeksbudget voor instellingen in het hoger onderwijs om onderzoekers in staat te stellen hun onderzoek af te ronden ten behoeve van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

Uw bestedingsplan en de implementatiemonitor

Zorg dat uw instelling vóór 15 september 2021 – zo mogelijk eerder – van de medezeggenschap instemming heeft met uw plan voor besteding van de middelen uit het NP Onderwijs.

De komende periode meemt onderzoeksbureau Berenschot contact op met alle instellingen om hun bestedingsplannen op te halen. Berenschot heeft deze plannen nodig voor de implementatiemonitor, die het bureau in opdracht van OCW gedurende de looptijd van het programma in het mbo en ho uitvoert. Om op sectorniveau te kunnen rapporteren over de (met de MR afgestemde) plannen, moet Berenschot uiterlijk 15 september hierover beschikken.

Verdere monitoring, evaluatie en verantwoording

  • Monitoring gebeurt op stelsel- en sectorniveau ook via OCW-in-Cijfers. Onderdeel is een meerjarige monitor, zodat te zien is hoe de coronamaatregelen invloed hebben gehad op instroom en doorstroom van studenten.
  • In overleg met MBO Raad, VH en VSNU start een multidisciplinaire onderzoekslijn om de effectiviteit van de maatregelen tussentijds en na afloop te evalueren. Het NP Onderwijs sluit, als onderdeel van de Strategische Evaluatie Agenda van OCW, aan bij de operatie ‘Inzicht in Kwaliteit’.
  • Instellingen verantwoorden zich met een aparte coronaparagraaf in het bestuursverslag. Daarbij gaan ze expliciet in op de genomen maatregelen waarvoor ze extra steun hebben gekregen, en duiden ze de opbrengsten daarvan.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) draagt bij aan de kennisontwikkeling en -overdracht. Zo kunnen instellingen ook van elkaar leren en gezamenlijk lessen voor de toekomst trekken.