Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Wat kunt u als gemeente betekenen in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs?

Gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs voor de periode tot en met schooljaar 2022-2023. Hierover heeft OCW in april een brief aan alle wethouders Onderwijs en Jeugd gestuurd.

Hoeveel krijgt u als gemeente en waarvoor?

Uiterlijk in juli krijgt u meer informatie over de hoogte van het bedrag en wat u ermee kunt doen. Met dit extra geld kunt u in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aanbieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen.

Er zijn ook aparte steunpakketten voor de jeugd beschikbaar.

Welke rol kunt u als gemeente spelen?

We vragen u om met scholen en andere betrokkenen te bespreken hoe u hen kunt helpen, met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. Wij hebben scholen ook gevraagd vroegtijdig contact met u als gemeente te zoeken, omdat u een belangrijke partner bent bij het opstellen en uitvoeren van de schoolplannen.

U kunt uw aanpak betrekken bij de Lokale Educatieve Agenda en in gesprekken met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Aanvullende interventies

U kunt als gemeente aanvullend op wat scholen doen, zorgen voor interventies die leerlingen helpen om coronagerelateerde vertragingen op cognitief, executief en sociaal en emotioneel vlak in te halen. Uw aanbod kunt u vormgeven in samenwerking met de scholen in uw gemeente.

Samenwerking stimuleren

U kunt u inzetten voor het bevorderen van lokale samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, kinderopvangorganisaties, (jeugdgezondheids-)zorg, sociaal werk en andere lokale jeugdpartijen. Dat kan concreet leiden tot bijvoorbeeld vergroting van het aanbod brede brugklassen in de regio, nauwere samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs of meer inzet van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs.

Alle kinderen in beeld

Kinderen die langdurig thuiszitten mogen niet worden vergeten. Ook als deze leerlingen niet staan ingeschreven op een school, mag u het geld van het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken om hen te helpen bij het inhalen van coronavertragingen.

Wanneer kunt u als gemeente aan de slag?

  • Doorlopend: U kunt nu in gesprek gaan over hoe u scholen en schoolbesturen kunt ondersteunen, bijvoorbeeld door verbinding te leggen met de kinderopvang en de jeugdzorg. U kunt het daarover bijvoorbeeld hebben in de Lokale Educatieve Agenda en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (00G0) met samenwerkingsverbanden.
  • Voor de zomer: Scholen maken een schoolscan en u kunt hen helpen, bijvoorbeeld op het vlak van sociaal welbevinden. Scholen kiezen daarnaast interventies en kunnen hierover met u overleggen. U kunt ze helpen bij het maken van goede keuzes.
  • In juli: De hoogte van het budget voor gemeenten wordt bekendgemaakt. U kiest in overleg met uw schoolbesturen en scholen welke aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling u aanbiedt.
  • In of na de zomer: U kunt aan de slag met de door u gekozen aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling.