Uitbreiding onderwijs

Uitbreiding onderwijs

Klein effect, gemiddeld bewijs, gemiddelde kosten.

Klein effect (2 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, gemiddelde kosten. Toelichting

Deze samenvatting gaat over verlenging van de reguliere lestijd op school en de inzet van gerichte voor- en naschoolse interventies. Andere oplossingen voor uitbreiding van het onderwijs komen aan de orde in andere onderdelen van de menukaart, zoals Voor- en vroegschoolse interventies en Zomerscholen.

Het onderzoek richt zich op drie soorten interventies om het onderwijs op school uit te breiden:

  • verlenging van het schooljaar;
  • verlenging van de schooldag;
  • extra onderwijs, voor of na schooltijd,

voor specifieke groepen leerlingen, vooral kinderen uit kansarme gezinnen of minder goed presterende kinderen.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de extra tijd zo goed mogelijk wordt benut. De lessen moeten worden afgestemd op de behoeften van de leerlingen en zijn afgestemd op hun niveau.
  2. Naschoolse programma’s met een heldere opbouw, duidelijke raakvlakken met het reguliere lesprogramma en ervaren en goed opgeleid personeel lijken meer bij te dragen aan de leerprestaties dan andere interventies met extra lesuren.
  3. Naschoolse interventies kunnen voorzien in intensievere instructie (zie ook Een-op-een-begeleiding).
  4. Verrijkende activiteiten die niet direct op het leren gericht zijn, kunnen een positief effect hebben op de prestaties. Dit verband is echter niet duidelijk aangetoond en het effect van de verschillende interventies varieert aanzienlijk (zie ook Sportieve activiteiten of Cultuureducatie).
  5. Heb je onderzocht hoe de kwaliteit van het lesgeven en het leren binnen de reguliere schooltijd kan worden verbeterd? Wellicht is het goedkoper en efficiënter om eerst meer wetenschappelijk onderbouwde interventies te introduceren voor de reguliere schooldag.

Onder interventies voor het uitbreiden van het onderwijs kunnen bijvoorbeeld ook activiteiten in het kader van praktijkgerichte vakken of LOB vallen als er op dat terrein vertragingen waar te nemen zijn.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs