Achtergrond van de menukaart van het NP Onderwijs

De basis voor de menukaart is de Teaching and Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF), in het Nederlands vertaald als Toolkit Lesgeven en Leren.

De Toolkit Lesgeven en Leren is te vinden op Onderwijskennis.nl.

De menukaart van het NP Onderwijs bevat ook interventies die niet uit de toolkit komen. De toolkit bevat ook interventies die niet op de menukaart staan. Alleen interventies op de menukaart mag u inzetten met geld uit het NP Onderwijs.

Leerontwikkeling, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

De Teaching and Learning Toolkit van de EEF is tot stand gekomen op basis van een meta-analyse van jarenlang internationaal effectonderzoek naar het inlopen van met name cognitieve achterstanden. Het gaat hierbij dus vooral om leerontwikkeling. Bij de interventies die uit deze toolkit afkomstig zijn, is een indicatie te zien van te verwachten effect, bewijs en kosten.

Voor de menukaart is deze toolkit niet alleen vertaald, maar ook aangevuld in samenwerking met NCJ, Trimbos-instituut, Pharos, Corona-expertgroep schoolpsychologen NIP en NJi. Deze partners hebben interventies beschreven die gericht zijn op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. In een databank van effectieve jeugdinterventies is terug te vinden hoe sterk de wetenschappelijke onderbouwing hierbij is.

Doorontwikkeling van de menukaart

De EEF heeft afgelopen najaar een nieuwe versie van de toolkit uitgebracht op basis van een verbeterde analysemethode. Daardoor zijn er soms kleine wijzigingen in de schatting van effect en sterkte van bewijs van interventies. De samenstelling van de menukaart is hierdoor niet gewijzigd.

De menukaart is uitgebreid met een aantal interventies gericht op taal. Op Onderwijskennis.nl vindt u niet alleen de hele toolkit, maar ook themapagina’s over interventies op de menukaart. Deze themapagina’s zijn samengesteld door onderzoekers en leraren en bevatten informatie uit Nederlands onderzoek over het interventies, praktijkhandvatten en praktijkvoorbeelden. Daar komt ook extra informatie over de toepassing van de interventies voor specifieke schooltypen en onderwijssoorten.

Geraadpleegde deskundigen

Deze menukaart is tot stand gekomen in nauw overleg met:

 • klankbordgroepen van leraren en schoolleiders
 • prof.dr. Hanke Korpershoek
 • dr. Tijana Prokic Breuer
 • dr. Wouter Schenke
 • prof.dr. Kim Schildkamp
 • de leden van het O-OMT
 • AOb
 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
 • Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)
 • Brancheorganisatie Kinderopvang
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
 • CNV Onderwijs
 • Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOV)
 • LAKS
 • Lerarencollectief
 • Ministerie van SZW
 • Ouders en Onderwijs
 • PO-Raad
 • Sectorraad GO
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
 • Stichting Platforms vmbo (SPV)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Voor Werkende Ouders
 • VO-raad

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs