Samenwerking

Samenwerking op school en buiten de school is doorslaggevend voor het welslagen van het Nationaal Programma Onderwijs.

Scholen die voor eenzelfde uitdaging staan, kunnen gebruik maken van elkaars denkkracht, menskracht en specifieke expertise. Binnen het schoolbestuur, maar ook in samenwerking met de gemeente en daarbinnen met bijvoorbeeld zorgpartijen, jongerenwerk, kinderdagopvangorganisaties, buitenschoolse opvang, sport- en cultuurorganisaties.

Deze partners kunnen meedenken en meewerken als het gaat om het welbevinden van leerlingen en allerlei vormen van extra ondersteuning en zorg. Benut bestaande samenwerkingen en expertisecentra rond specifieke doelgroepen, zoals nieuwkomers.

Scholen mogen middelen uit het NP Onderwijs zeker ook gebruiken voor inzet van bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of jeugdartsen.

Binnenkort vindt u op deze website praktijkvoorbeelden die laten zien op welke onderdelen u het beste met welke partij samenwerkt.

Gemeente

De gemeente krijgt geld om u te ondersteunen bij het inzetten van interventies.

Als u het resultaat uit uw schoolscan op hoofdlijnen deelt, heeft de gemeente inzicht in de behoeften van uw leerlingen. Zo kunt u bekijken of de gemeente bovenschools aanbod kan organiseren.

Gemeenten hebben ook zicht op de kinderen en jongeren die niet ingeschreven staan (absoluut verzuim). Samen hebt u álle kinderen en jongeren in beeld.

Samenhangende aanpak en stappenplan

Samen met de gemeente kunt u als schoolbestuur of samenwerkingsverband passend onderwijs een samenhangende aanpak ontwikkelen om de jeugd na de coronatijd nieuw perspectief te bieden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor een stappenplan, dat helpt de krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan en duurzame resultaten voor de jeugd te bereiken.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs