Aan de slag met de NP Onderwijs! De menukaart: wat is er veranderd?

Beste lezer,

Aan de slag met het NP Onderwijs! Hoe zetten de scholen de NP Onderwijs-middelen in en hoe ervaren de leerlingen hun lessen? Welke basisvaardigheden ziet de school hierdoor worden versterkt? Met drie video’s bieden we u een kijkje op scholen waar wordt ingezoomd op een specifieke interventie. 

Daarnaast leest u belangrijke informatie over de doorontwikkeling van de menukaart op onze NP Onderwijs-website. Er is hard gewerkt aan de menukaart en de daarbij horende wetenschappelijke informatie, die op onderwijskennis.nl is te vinden. We nemen u graag mee in deze ontwikkelingen.

En save the date! Op 25 april staat er een webinar gepland over de doorontwikkeling van de menukaart en onderwijskennis.nl. Het wordt georganiseerd door het ministerie van OCW, in samenwerking met het NRO.

Doorontwikkeling menukaart NP Onderwijs en onderwijskennis.nl

De menukaart met effectieve interventies van het NP Onderwijs is bijgewerkt. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is toegevoegd en aangepast. We verwijzen verder vanaf de menukaart nu direct door naar de bijhorende themapagina’s op onderwijskennis.nl. Deze wijzigingen zijn per 1 april doorgevoerd. De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor onder meer (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo, en in samenhang met het Masterplan Basisvaardigheden. Ook is er op 25 april een webinar voor het po en vo over de doorontwikkeling van de menukaart, georganiseerd door het ministerie van OCW in samenwerking met het NRO. 

Lees meer

Drie video’s over interventies

Hoe zetten de scholen de NP Onderwijs-middelen in en hoe ervaren de leerlingen hun lessen? Welke basisvaardigheden ziet de school hierdoor worden versterkt? Met drie video’s bieden we u een kijkje op scholen waar wordt ingezoomd op een specifieke interventie, zoals een judoles of een muziekles, maar ook extra ondersteuning bij taalachterstand.

Bekijk de video’s

Verantwoording NP Onderwijs

We begrijpen goed dat u vanwege de verlenging van de looptijd van het NP Onderwijs in het funderend onderwijs en de nieuwe verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022-2023 vragen hebt over de verantwoording. Daarom zetten we graag nog eens kort voor u op een rij wat er van u wordt verwacht.

Het NP Onderwijs is een ‘maatschappelijk thema’ voor het jaarverslag. Als schoolbestuur verantwoordt u zich hier dan ook extra over in uw reguliere jaarverslag. Daarnaast zijn over het NP Onderwijs aanvullende vragen in XBRL gesteld. De verlenging van de bestedingstermijn voor middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs heeft geen invloed op de verantwoording over het jaar 2021. Wel kunt u een bestemmingsreserve opnemen als u de middelen die u reeds heeft ontvangen niet in het huidige jaar kunt uitgeven, maar wel binnen de verlengde looptijd van het programma. Ook kunt u een bestemmingsreserve opnemen als u werkloosheidskosten verwacht, of een transitievergoeding moet betalen na afloop van het programma (na 1 augustus 2025).  

Lees de laatste informatie over verantwoording

Vooraankondiging Kenniscommunity NP Onderwijs

Binnenkort wordt de Kenniscommunity van het NP Onderwijs gelanceerd! De Kenniscommunity biedt leraren, schoolleiders en bestuurders op scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs een plek waar een link wordt gelegd tussen de dagelijkse onderwijspraktijk en de kennis uit wetenschap en onderzoek over de interventies uit de menukaart. Doel van de Kenniscommunity is verder het delen van ervaringen en praktijkkennis over effectieve interventies, en de implementatie daarvan in de praktijk. We beginnen met het thema welbevinden. Bij de Kenniscommunity vindt u straks interessante tutorials, praktijkverhalen en activiteiten waaraan u zelf kunt deelnemen om kennis uit te wisselen.

Houd uw mailbox in de gaten voor meer informatie.

Save the Date: NP Onderwijs Dialoogsessie op 29 juni

Nu we met het Nationaal Programma Onderwijs een jaar onderweg zijn, leeft bij veel scholen de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Op woensdag 29 juni 2022 van 13:00 tot 17:30 uur houdt OCW daarom een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs. 

Lees meer 

Nieuwe aanmeldronde leergroei-rapportages po en sbo

Meld uw schoolbestuur po of sbo nu aan voor de leergroeirapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Scholen en besturen kunnen deze behulpzame rapportages gebruiken voor het volgen en evalueren van gestelde doelen binnen het schoolprogramma NP Onderwijs, en voor kwaliteitszorg in bredere zin. Scholen die LVS-toetsen afnemen van Cito, Diataal, Boom en Bureau ICE kunnen zich tot uiterlijk 1 mei aanmelden. U ontvangt de rapportage dan in het najaar. Het informatiepakket kunt u tot 22 april aanvragen.

Lees meer

Effectonderzoek kansrijke interventies in het po en vo

Met behulp van een effectmeting wordt er onderzocht wat het effect is van een aantal kansrijke interventies. Hiervoor zijn er 14 interventies geselecteerd. Het zijn interventies voor het verminderen van cognitieve leervertragingen en voor het welbevinden van leerlingen. Onderzoekers kunnen zich nu intekenen op een aanbesteding voor het onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies.

Lees meer

Terugkijken: webinar VO-raad over welbevinden

De VO-raad hield onlangs een webinar over het versterken van de mentale gezondheid van leerlingen. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont gaf in het webinar een presentatie over de achtergrond van het gebrek aan motivatie en de gedragsproblemen die op dit moment soms bij leerlingen zijn te zien. Onder begeleiding van Ingrid Paalman ging hij aansluitend in gesprek met onderwijsprofessionals over wat je als school kunt doen om het welbevinden van leerlingen te versterken.

Heeft u het webinar gemist? Het is tot de zomervakantie terug te kijken op de website van de VO-raad en op YouTube.

Overzicht activiteiten

In elke nieuwsbrief vindt u een overzicht van aanstaande activiteiten
Webinar: Doorontwikkeling menukaart NP Onderwijs en onderwijskennis.nl 25 april 15.00-16.00 uur
Bijeenkomst: NP Onderwijs Dialoogsessie 29 juni 13:00-17:30 uur

Helpdesk: ondersteuning NP Onderwijs

Als medewerker van een school kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken of vragen over de analyse, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs