NP Onderwijs verantwoorden in jaarverslag en XBRL

Als schoolbestuur verantwoordt u in uw jaarverslag hoe u op schoolniveau de middelen hebt besteed die u op bestuursniveau hebt gekregen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Zo maakt u duidelijk aan uw belangrijkste stakeholders – ouders, de gemeente, leerlingen, het ministerie van OCW en anderen – hoe u tot plannen en besluiten bent gekomen, waaraan u geld hebt uitgegeven en wat hiervan de resultaten zijn.

Hoe doet u de verantwoording?

U hoeft uw schoolprogramma niet voor de verantwoording naar OCW, DUO of de Inspectie te sturen. Wel heeft u aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021-2022 een aantal vragen over de schoolscan en schoolprogramma gekregen. Bekijk de resultaten van de eerste uitvraag.

Het NP Onderwijs is een ‘maatschappelijk thema’ voor het jaarverslag. Als schoolbestuur verantwoordt u zich hier dan ook extra over in uw reguliere jaarverslag, volgens de algemeen geldende regels voor jaarverslaggeving in het onderwijs. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma.

Aanvullend beantwoordt u vragen over het programma in het XBRL-portaal van DUO, waaronder verdiepende vragen over de besteding van middelen op schoolniveau (BRIN).

Waarover legt u verantwoording af?

Uit uw jaarverslag moet blijken:

 • of uw scholen een schoolscan hebben gemaakt;
 • welke soorten interventies uw scholen hebben gekozen voor hun schoolprogramma;
 • hoe ouders en leraren – en in het vo ook de leerlingen – betrokken zijn bij de plannen;
 • of uw scholen de vereiste instemming van hun MR hebben gekregen;
 • hoeveel procent van de middelen u hebt ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL);
 • welke eerste resultaten u bij de uitvoering van de plannen kunt melden.

Wanneer u middelen uit het NP Onderwijs bovenschools hebt ingezet, verwachten we dat u duidelijk maakt:

 • of de GMR daarmee heeft ingestemd;
 • welke soort interventies u hebt gekozen.

In XBRL geeft u per school aan welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart (zie de toelichting hieronder):

 • A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren
 • B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
 • C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
 • D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
 • E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
 • F. Ouderbetrokkenheid en digitale technologie
 • Overig: deze extra rubriek is uitsluitend bedoeld voor (bestemmings)reserves voor werkloosheidskosten en dotatie aan de voorziening transitievergoeding

Bij bovenschoolse inzet van middelen geeft u in XBRL deze verdeling ook op bestuursniveau op.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs