Betaalmomenten en verantwoording NP Onderwijs voor gemeenten

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs middelen ter beschikking voor de schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025. De betaalmomenten en de verantwoording zijn hierop afgestemd.

Betaalmomenten

Als gemeente krijgt u de middelen van de specifieke uitkering via maandelijkse betalingen over de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. In december 2021 is de eerste betaling, voor de maanden augustus tot en met december 2021. De laatste betaling is in juli 2023.

U hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Dit omdat alle gemeenten met onderwijsvertragingen te maken hebben, en omdat zo de uitvoeringslasten beperkt blijven.

Besteding vanaf 1 juli 2021

U mag de uitkering al vanaf 1 juli 2021 besteden. Dit omdat de problemen rond de onderwijsvertragingen door corona vragen om een spoedige aanpak. Wij roepen gemeenten op de zomerperiode in 2021 al te benutten om vertragingen in te lopen en voorbereidingen te treffen voor uitvoering van plannen in de schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025.

Uw uitgaven hoeven niet synchroon te lopen met de uitbetalingen. Voorfinanciering is toegestaan. U kunt middelen ook uitgeven in een opvolgend kalenderjaar binnen het tijdvak van de regeling.

Verantwoording

Bij elke jaarrekening verantwoordt uw gemeente de uitgaven via de systematiek van single information, single audit (SiSa). Een bijlage bij de jaarrekening en de accountantsverklaring is daarbij voldoende.

Uw gemeente moet in de jaarrekening transparant aangeven welk deel van de middelen u hebt besteed aan de doelen van de uitkering. Uw gemeente hoeft zich niet apart per bestedingsdoel te verantwoorden over de uitgaven, maar alleen over de totale uitgaven over alle bestedingsdoelen. Mocht uw gemeente aanvullende kosten hebben gemaakt voor

  1. tijdelijke extra huur van bestaande (onderwijs)huisvesting voor de uitvoering van maatregelen in het kader van het NP Onderwijs, of
  2. ambtelijke capaciteit van de gemeente (totale werkgeverslasten) dan wel inkoop van expertise voor de uitvoering van het NP Onderwijs,

dan moet uw gemeente zich apart over de uitgaven op punt 1 en de uitgaven op punt 2 verantwoorden in de jaarrekening.

Hebt u een deel van de uitkering aan het einde van kalenderjaar 2021 of 2022 niet besteed, dan kunt u dat deel besteden op een later moment binnen het tijdvak van 1 juli 2021 tot en met 31 juli 2025.

Eindverantwoording en afrekening

Na afronding van het programma verantwoordt u zich in uw gemeentelijke jaarrekening voor de specifieke uitkering. Dit gebeurt uiterlijk in de jaarrekening over 2026. Aan de hand hiervan bepalen wij of u de uitkering hebt besteed aan de doelen waarvoor ze is verstrekt.

Binnen 12 maanden na ontvangst van deze eindverantwoording stellen we de uitkering vast en vindt een eventuele financiële afrekening plaats. Deze regeling loopt af op 1 juli 2026, zodat de vaststelling mogelijk is binnen de looptijd.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs