Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs po/vo en gemeenten

Deze tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs geeft inzicht in de uitvoering van het programma door scholen in het funderend onderwijs en gemeenten. In mei of juni volgt de tweede voortgangsrapportage voor het mbo en ho.

De belangrijkste resultaten uit de rapportage voor het funderend onderwijs staan in een aparte samenvatting.

In verband met auteurs- en portretrechten op gebruikte foto’s kunt u alleen verwijzen naar deze rapportage met een linkje naar deze webpagina.

Toelichting bij de tweede voortgangsrapportage

Het NP Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor is voor het funderend onderwijs in totaal € 5,8 miljard beschikbaar gesteld. Scholen zijn voortvarend aan de slag met het NP Onderwijs. Het merendeel van de gekozen interventies is op dit moment in uitvoering.

Veelgekozen interventies zijn instructie in kleine groepen, de inzet van onderwijsassistenten/instructeurs, welbevinden van leerlingen en sportieve of culturele activiteiten. Schoolleiders en personeel zien het welbevinden van leerlingen positief veranderen als gevolg van de gekozen interventies. Ook zien veel schoolleiders een positieve invloed op de professionele ontwikkeling van het team.

Uit onderzoek blijkt dat draagvlak belangrijk is bij de keuze voor interventies. De top-4 overwegingen voor interventiekeuze zijn:

  • Hoe is het draagvlak binnen de school?
  • Past de keuze bij de waarden en visie van de school?
  • In hoeverre passen interventies bij de geconstateerde vertragingen?
  • Wat zijn de eerdere ervaringen met een interventie?

Op bijna alle scholen is het team betrokken bij de keuze voor interventies uit de menukaart. Ook de MR is op nagenoeg alle scholen betrokken bij de interventiekeuze, hoewel de MR nog niet op alle scholen heeft ingestemd met het schoolprogramma.

De voortgangsrapportage is gebaseerd op vragenlijsten onder schoolleiders, bestuurders en onderwijspersoneel, analyses van toetsresultaten en gegevens over de schoolloopbanen van leerlingen. De onderliggende rapporten zijn te downloaden als afzonderlijke bijlagen.

De volgende voortgangsrapportage volgt in november 2022.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs