Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Deze eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs geeft een beeld van de stand bij de start van het school- en collegejaar 2021/2022 en omvat alle onderwijssectoren (po t/m ho).

De belangrijkste resultaten uit de rapportage voor po/vo en voor mbo/ho staan in twee aparte samenvattingen.

Toelichting bij de eerste voortgangsrapportage

Deze eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs geeft een beeld van de stand bij de start van het school- en collegejaar 2021/2022.

Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren. Scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de aanpak.

Bij het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt het extra geld ingezet voor intensieve studiebegeleiding en het bevorderen van het welzijn van studenten. Ook wordt ingezet op meer stagebegeleiding en is te zien dat het tekort aan stageplekken in het mbo afneemt.

De voortgangsrapportage is gebaseerd op vragenlijsten onder schoolleiders, analyses van toetsresultaten, gegevens over doorstroom en inspectieonderzoek en twee monitoren (implementatiemonitor en macromonitor). De onderliggende rapporten zijn te downloaden als afzonderlijke bijlagen.

De volgende voortgangsrapportage komt in het voorjaar.

Bijlagen

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs