Opzet monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Bij een goede uitvoering van het NP Onderwijs horen monitoring en evaluatie. Op deze pagina leest u hoe het ministerie van OCW op stelselniveau de voortgang en opbrengsten van het NP Onderwijs volgt.

Waarom monitoren en evalueren we het NP Onderwijs?

Monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs zijn van belang om:

 • Zicht te houden op omvang, aard en verdeling van coronagerelateerde vertragingen bij leerlingen en de mate waarin het lukt die in de komende jaren in te lopen.
 • Zicht te houden op de implementatie van het NP Onderwijs door scholen en gemeenten, zodat er een actueel beeld is van de gekozen interventies en succesfactoren en knelpunten bij de uitvoering.
 • Kennis op te doen over de effectiviteit van interventies, duurzame kennisontwikkeling en versterking van de kennisinfrastructuur in het onderwijs.

Door dit structureel en op stelselniveau in beeld te brengen, kan het ministerie van OCW binnen de kaders van het programma bijsturen. Ook kunnen we met deze informatie te weten komen of de doelen van het programma zijn bereikt en welke lessen we hebben geleerd die ook voor toekomstig beleid van belang zijn.

Waaruit bestaan de landelijke monitoring en evaluatie?

De landelijke monitoring en evaluatie door het ministerie van OCW bestaan uit 3 onderdelen.

 • Implementatiemonitor
  De implementatiemonitor biedt inzicht in de implementatie van het NP Onderwijs door scholen en gemeenten. We kijken naar de interventies die scholen en gemeenten inzetten, de ondersteuningsbehoefte van scholen en gemeenten, de uitvoering van interventies en de ervaren opbrengsten van deze interventies.
 • Resultaatmonitor
  De resultaatmonitor geeft zicht op de impact van de coronapandemie op leerlingen, zoals omvang, aard en ontwikkeling van coronagerelateerde vertragingen en de mate waarin het lukt om die in de komende jaren in te lopen. We kijken niet alleen naar gemiddelden, maar ook naar verschillen tussen groepen leerlingen.
 • Effectmeting
  Voor de effectmeting wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, dat kijkt naar de effectiviteit van een aantal veelbelovende interventies in de Nederlandse onderwijscontext. Dit draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling over effectieve interventies in de Nederlandse context.

Zolang het NP Onderwijs loopt, deelt het ministerie van OCW 2 keer per jaar een voortgangsrapportage met de Tweede Kamer. Deze rapportage geeft inzicht in de voortgang van het programma op stelselniveau. Bekijk eerder verschenen voortgangsrapportages.

Wat betekent dit voor scholen en schoolbesturen?

Voor de monitoring en evaluatie maakt het ministerie van OCW zo veel mogelijk gebruik van informatie die al voorhanden is. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de schoolloopbanen en leerresultaten van leerlingen in het funderend onderwijs. Ook verantwoordingsinformatie van schoolbesturen gebruiken we voor de landelijke monitoring. Door deze informatie te benutten, voorkomen we dat er dubbel werk wordt gedaan. Ook blijft de onderzoekslast voor scholen op deze manier beperkt.

Voor de onderwerpen waarover geen of onvoldoende informatie beschikbaar is, zoals de implementatie van het NP Onderwijs door scholen en gemeenten, wordt tijdens de looptijd van het programma een beperkt aantal kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken komen onder anderen schoolleiders, leraren, schoolbestuurders en gemeenteambtenaren aan het woord.

Focusgroepen

De kwantitatieve informatie die uit onderzoeken naar voren komt, gaat pas echt leven als de onderwijssector er duiding aan geeft. Daarom organiseert het ministerie van OCW, zolang het NP Onderwijs loopt, diverse focusgroepen met leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals.

De focusgroepen staan stil bij de onderzoeksresultaten en mogelijke nieuwe vragen die deze resultaten oproepen. Zo ontstaat een meer volledig beeld van het verhaal achter de cijfers.

Interesse om mee te doen aan een focusgroep? Stuur een mail naar d.d.vandenberg@minocw.nl.

Wie kijken mee met opzet en resultaten van monitoring en evaluatie?

Het is belangrijk dat er in de onderwijssectoren draagvlak is voor de monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs, en dat signalen uit het veld tijdig worden opgepakt. De monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs wordt daarom begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de sectorraden, SLO en de Inspectie van het Onderwijs.

Het Platform Perspectief Jongeren adviseert het ministerie van OCW op het gebied van maatschappelijke segregatie en kansenongelijkheid onder jongeren als gevolg van de coronapandemie.

Ook is er een onafhankelijke wetenschappelijke expertgroep, die de monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs begeleidt. De expertgroep draagt eraan bij dat de monitoring en de evaluatie grondig en verantwoord verlopen, en dat het ministerie van OCW op basis van de onderzoeksresultaten valide conclusies trekt.

Meer weten?

Bekijk het Plan van aanpak monitoring en evaluatie NP Onderwijs.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs