Schoolprogramma opstellen en instemming MR krijgen

Voor de zomervakantie werken schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en anderen, het schoolprogramma verder uit. Hierbij is instemming van de medezeggenschapsraad (MR) nodig.

Aan de slag met het NP Onderwijs

Als de (actualisering van de) schoolscan is afgerond, hebt u als school inzicht in de vertragingen en behoeften op leerling- en op schoolniveau. Op basis hiervan hebt u passende interventies kunnen kiezen uit de menukaart. De gekozen interventies legt u vervolgens vast in het schoolprogramma.

Dit schoolprogramma legt u ter instemming voor aan de MR. Dit geldt ook voor het bijgestelde schoolprogramma dat u binnenkort weer opstelt!

Leg de nodige zaken vast

Het schoolprogramma is het plan van de school voor de aanpak van de leer- en ontwikkelvertragingen voor de totale duur van het NP Onderwijs. Hierin legt u vast:

  • welke analyse u hebt gemaakt met behulp van de schoolscan,
  • welke concrete maatregelen u op basis van de menukaart neemt,
  • wie eigenaar is van de maatregelen en wie betrokken zijn,
  • wat de planning is,
  • hoe u de middelen uit het NP Onderwijs hiervoor inzet, en
  • hoe u de maatregelen monitort en evalueert.

Zie ook de brochure Succesfactoren voor een effectief schoolprogramma.

Betrek de juiste partijen en zorg voor instemming van de MR

Het is voor een effectieve aanpak van de leervertragingen van belang dat alle betrokkenen op school – schoolleiding, schoolbestuur, leraren, ouders, leerlingen, ondersteunend personeel, medezeggenschapsraad – komen tot een breed gedragen schoolprogramma en uitvoering daarvan.

De medezeggenschapsraad heeft hierbij een bijzondere rol. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht van de besteding van de middelen. Het is daarom van belang dat de schoolleiding en de medezeggenschapsraad van begin af aan en gedurende het programma gezamenlijk blijven optrekken. De medezeggenschapsraad kan in zijn afweging meenemen of het schoolteam het schoolprogramma heeft opgesteld en wie erbij betrokken is, en of het impact heeft en een positieve bijdrage levert aan het herstel van coronagerelateerde vertragingen en het welzijn van leerlingen.

In samenspraak kunnen school, schoolbestuur en medezeggenschap besluiten (een deel van) de besteding van de middelen op bestuursniveau in te zetten. Wanneer dit het geval is, heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemmingsrecht op deze bovenschoolse inzet van de middelen.

Sterk Medezeggenschap heeft een handreiking voor medezeggenschapsraden die hen kan helpen hun rol in het NP Onderwijs in te vullen.

Stel het schoolprogramma bij met instemming van de MR

Zolang het NP Onderwijs loopt, monitort u de ontwikkeling van uw leerlingen en de uitvoering van uw schoolprogramma. Zo nodig stuurt u uw aanpak bij. Dit kan doorlopend.

We verwachten van u als school dat u in ieder geval in het voorjaar van 2022 de schoolscan actualiseert, en dus bekijkt hoe de leervertragingen zich ontwikkelen en of er bijvoorbeeld op het gebied van welzijn meer of minder aandacht nodig is. Zo nodig kunt u dan andere interventies inzetten of andere prioriteiten stellen in schooljaar 2022-2023.

Het is belangrijk om in dit proces ook leerlingen, ouders en personeel goed te betrekken. Bij wijzigingen op het schoolprogramma is instemming van de medezeggenschap vereist.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs